FAQ – nejčastější dotazy

Tady najdete odpovědi na svoje otázky týkající se testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců ve škole.


Dotazy ředitelů a učitelů

Jsou na MŠMT k dispozici kopie certifikátu k dodaným testovacím sadám?

MŠMT certifikáty neuděluje ani jimi nedisponuje. Tuto problematiku je potřeba řešit s ministerstvem zdravotnictví.

Jak se dostanou do škol testovací sady?

Testovací sady budou dodány do škol podle počtu žáků a studentů a dalších osob s povinností testování.

Pedagogičtí pracovníci, kteří dohlížejí na testy, nejsou zdravotníci a nemají na to kvalifikaci. Nevadí to?

Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet na činnostech souvisejících se samoodběrem, budou fakticky vykonávat nad žáky dohled, resp. bude se jednat o „práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole“ podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Dohled nad samoodběrem lze přirovnat k činnostem, kdy pracovník dohlíží na dodržování hygieny, obdobně jako v případě výskytu jiné infekční nemoci ve škole. Úkony související se zjišťováním aktuálního zdravotního stavu dětí, žáků a studentů, které mají eliminovat podezření na výskyt nemoci COVID-19, nejsou úkony, které vyžadují odbornost v oblasti zdravotnictví, ale pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si děti, žáci nebo studenti sami provedou test.

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb. platí, že „dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Jak zařídit izolaci pro pozitivně testované?

Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, s mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipována a označena samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a která nesmí být v době využití izolace používána dalšími osobami.

Kdo ze zaměstnanců bude testován a jak často?

Testováni budou všichni zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, kromě těch, kteří mají 14 dní od ukončení očkování, a kromě těch, kteří prodělali COVID-19 v posledních 90 dnech. Zaměstnanci provedou samoodběr ve stanovené dny na pracovišti a výsledek testu oznámí zaměstnavateli, který ho zanese do evidence.

Zaměstnanci, kteří vzdělávají nebo jsou v kontaktu s dětmi, žáky či studenty, se testují ve stejném režimu jako děti, žáci a studenti (AG test 2x týdně, RT-PCR test 1x týdně). Zaměstnanci, kteří nepřijdou do kontaktu s dětmi, žáky či studenty, ale jsou přítomni na pracovišti, mají povinnost testovat se 1x týdně (AG nebo RT-PCR testem), stejně jako zaměstnanci v ostatních profesích.

Necítím se fit, musím na testování?

Ne. K testování se můžete dostavit pouze tehdy, pokud nemáte příznaky infekčního virového onemocnění.

Na jaké období obdržely školy testy?

Současná první várka je na cca 14 dnů, další distribuce se připravuje a bude probíhat podle stejných principů a podmínek.

Co se žáky nebo studenty, kteří nepřijdou na testování?

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona, je ovšem vhodné, aby poskytla přiměřenou formu studijní podporu – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, dílčí individuální podporu online nebo využití individuální konzultace tam, kde je umožněna.

Kdy má škola povinnost poskytovat dětem, žákům a studentům distanční vzdělávání?

Distanční způsob vzdělávání má škola povinnost poskytovat pouze za předpokladu, že by z důvodu neúčasti na testování nebo karantény nemohla být ve škole na vzdělávání přítomná většina dětí, žáků nebo studentů třídy nebo skupiny.

Test mi vyšel pozitivně. Co teď?

Bez zbytečného odkladu opustíte školu a budete kontaktovat svého lékaře – ten vám vystaví žádanku na RT-PCR test.

Musím pozitivní test někde hlásit?

Ano, svému zaměstnavateli a svému lékaři.

Pozitivně testovaný je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Konfirmační RT-PCR vyšetření se neprovádí, pokud zaměstnavatel používá pro preventivní testování RT-PCR testy.

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

Může NPI vydávat testy soukromým školám, základním uměleckým školám, střediskům volného času a PPP?

Testy jsou nyní centrálně distribuovány do všech škol zapsaných ve školském rejstříku, bez ohledu na zřizovatele (tedy i soukromých), v nichž bude již v první fázi otevírání probíhat skupinové vyučování či na něj navazující poskytování školských služeb, resp. do škol, v nichž děti pobývají nepřetržitě. Tyto školy mohou testy získat i na pracovištích NPI v případě, že jim centrálně distribuovaný počet skutečně nepostačuje na období prvního závozu (cca 14 dní).

Distribuce (ani centrální, ani prostřednictvím NPI) tak nebude realizována zejména do základních uměleckých škol, středisek volného času či školských poradenských zařízení nebo gymnázií.

Jak si mají školy vyzvedávat antigenní testy v NPI?

Školy mají povinnost vyzvednout si své objednané testy podle distribučního seznamu na výdejních místech určených krajským úřadem (nikoli v NPI). Pokud pracovníci školy aktuálně zjistí, že objednaný počet antigenních testů nevychází, objednají si počty potřebných testů na krajském pracovišti přímo a sami si je vyzvednou.

Může NPI vydávat testy středním školám, kde budou začínat písemné maturitní zkoušky?

Předpokládá se, že od 19. 4. bude možná praktická výuka na středních školách a v této souvislosti budou na střední školy dovezeny testy, které pokryjí i případné části maturitních zkoušek, které se konají dříve. Zároveň s tím se budou řešit i střední školy, které budou organizovat maturitní zkoušky a nebude na nich probíhat praktická výuka (gymnázia).

Ve střední škole chceme testovat provozní zaměstnance, kteří zabezpečují ze školy distanční výuku. Můžeme si objednat testy u NPI?

Ne, v případě, že ve škole neprobíhá prezenční výuka, škola nemůže žádat testy z rezervy vytvořené u NPI. Distribuce testů z MŠMT byla určena jen pro děti a žáky účastnící se prezenční výuky a zaměstnance škol,  kteří se podílejí na jejich prezenčním vzdělávání (prezenčně vyučující pedagogy, případně nepedagogy).

Může NPI vydávat testy víceletým gymnáziím, která nejsou v distribučním seznamu?

Ne, nejsou to školy pro první fázi uvolňování opatření, v případě povolení prezenční výuky budou zahrnuta v dalších distribučních várkách.

Může NPI vydat testy speciálním školám a DDM zřizovaným MŠMT? V distribučním seznamu nejsou uvedeny a nic nedostaly.

Školám a DDM zřizovaným přímo MŠMT budou testy distribuovány zřizovatelem. Jejich případný nedostatek budou řešit přímo se zřizovatelem, který je podle aktuální situace zásobí dodatečně nebo vyzve k odběru na krajském pracovišti NPI.

Musím se testovat, když mám za sebou očkování?

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Musím se testovat, když už jsem Covid měl/a?

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Podle pokynů MŠMT smí být ve třídě pouze 15 dětí. V jednotřídní mateřské škole jich máme zapsáno více. Jak postupovat
Podle vyjádření MŠMT je "tam, kde objektivně nemohou – při plnění všech pravidel pro to, kdo má do školky docházet – mateřské školy naplnit 15 dětí na skupinu, je možné toto pravidlo prolomit, pokud je naplněn jeho smysl (menší než obvyklé skupiny)".

dotazy rodičů

Je testování povinné?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Zvládne se mé dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

V případě, že si škola sama zajistí neinvazivní RT-PCR testy, je možné testovat 1x za týden.

Co když nestihneme testování na začátku vyučování?

Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Dítě je na praxi, jak je to s testováním v tomto případě?

Škola má povinnost zajistit testování i v případě, že žáci či studenti vykonávají praxi u zaměstnavatele. Testování je možné organizovat buď ve škole, nebo například ve spolupráci se zaměstnavatelem, kterému škola dodá potřebné testy. I v případě, že bude testování prováděno u zaměstnavatele, musí být dodržena frekvence testování a další pravidla stanovená mimořádným opatřením.

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák/student následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.


dotazy žáků a studentů

Budu se testovat sám?

Ano, testovat se budeš sám (tyčinku si budeš do nosu strkat sám). U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo ti všechno vysvětlí a pomůže ti, pokud to budeš potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Co když jsem test použil špatně?

Jestli jsi test použil špatně, výsledek je neplatný (bude to v testu zřejmé). Test si uděláš znovu.

Může test trvat i déle než 15 minut?

Celá procedura testování bude trvat o pár minut déle, výsledek testu ale budeš mít do 15 minut.

Pokud mi test ve škole vyjde pozitivní, můžu jet domů autobusem (nebo jiným prostředkem MHD)?

Ano, můžeš. Mysli ale na to, že je hodně pravděpodobné, že jsi infekční, a je proto nutné, abys dodržoval všechna platná opatření – měl správně nasazenou ochranu úst a nosu, měl vydezinfikované ruce a dodržoval rozestupy. A hlavně, jeď co nejkratší cestou hned domů!

Můžu bez testu do školy?

Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se některé dítě, žák nebo student nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné ho otestovat v první den jeho přítomnosti – pokračuje pak podle rozvrhu testování s ostatními.

Mám negativní PCR test. Musím na testování?

Testování se neprovádí u osob, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

Test mi vyšel pozitivně. Co teď?

V případě nezletilého žáka – škola kontaktuje zákonného zástupce; se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

V případě zletilého žák či studenta – bez zbytečného odkladu opustí školu. Následně je nutné obratem kontaktovat lékaře v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který pošle dítě, žáka studenta na konfirmační RT-PCR test a určuje další kroky.

Musím pozitivní test někde hlásit?

Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. Pozitivně testovaný žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Necítím se fit, musím na testování?

K testování se může dostavit dítě, žák nebo student pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Kdy se můžu po pozitivním testu zase vrátit do školy?

Dítě, žák nebo student s pozitivním výsledkem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.